OLİMPOS Global Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Ltd Şti
HIZLI - UYGUN MALİYET - ETKİN GÜMRÜKLEME

Genel

Uluslararası Ödeme Şekilleri

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
Alıcının (amir) talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında ihracatcıya (lehdar) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Akreditif ile, uluslararası ticari faaliyetler bankalar tarafından düzenlenmiş, taraflar için bir çeşit güvence unsuru sağlanmış, akreditif koşulları yerine getirildiğinde ödeme garantilenmiş ve ödeme belgelere dayandırılmış olmaktadır. Akreditifte bankalarca mallar değil, belgeler göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Akreditif, Dönülemez/teyitli; Dönülemez/teyitsiz veya Dönülebilir/teyitsiz olabilir

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
İhracatçı malları yükledikten sonra, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden veya düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. İthalatçının bankası, ithalatçı ödemeyi yapmadan, poliçeli işlemlerde ise, poliçeyi kabul etmeden, malı gümrükten çekebilmesi için gerekli olan belgeleri (sevk belgesi, fatura vb) teslim etmez. Mal veya hizmetinin karşılığını tahsil işlemi bazında ihracatçı bir riske giriyor demektir. Çünkü malının sevkini veya hizmetin yapılmasını, parasının ödeneceğini güvence altına almadan önce gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tahsil işleminde ihracatçının; • ithalatçıya karşı güveninin tam olması, • ithalatçının ödeme gücü hakkında kuşkusunun bulunmaması, • malın ithal edildiği ülkedeki siyasi, ekonomik ve hukuki şartların istikrarlı ve güvenilir olması gerekmektedir.

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. Bu ödeme şeklinde, ithalatçı, ödeme yapmadan malları gümrükten çekeceği ve kontrol imkanı bulacağı için avantajlıdır. ihracatçı ise, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır. Ancak, çok güvenilen bir müşteriye uygulanabilir

Peşin Ödeme (Advance Payment)
Mal bedelinin, ihracat gerçekleştirilmeden önce alıcı tarafından transferi anlamına gelir. İhracatçı mal bedelini banka aracılığıyla tahsil eder ve karşılığında bankadan döviz alım bordrosu alır. Peşin ihracatta döviz alım bordrosu gümrük tarafından da onaylanır. İhracat süresi DAB tarihinden itibaren 18 aydır. Aksi durumda mal bedeli faizi ile alıcı firmaya iade edilir. Dövizin yurda nakit olarak gelmesi durumunda dövizi getiren kişinin gümrükten döviz beyan tutanağı alması gereklidir. Bankalar döviz beyan tutanağına istinaden alış yapar ve ayrıca gümrüklerden döviz beyan tutanağının onayını talep ederler. Gümrükten onay alınmadığı durumda, DAB geçersiz sayılır.

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. Bu kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatçı veya buna ilaveten ithalatçının bankası tarafından kabul edilmek suretiyle kullanılır. Kabul kredili ödemede taraflara bankalar aracılık ederler ve bunun için komisyon alırlar. Satıcının düzenlediği poliçe sadece alıcı tarafından kabul edilmiş ise “trade acceptance” vardır. Poliçenin bir banka tarafından kabul edilmesi öngörülebilir. Bu durumda banka poliçeyi kabul eder veya ithalatçının kabulüne aval verebilir. Buna “banker’s acceptance” denilmektedir. Bu ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ithalatçıya karşı ihracatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval varmesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır. 6. Alıcı Firma Prefinansmanı (Purchaser Prefinance) Alıcı Firma Prefinansmanı, ihracata konu olan ürünün üretiminin finansmanında kullanılmak üzere ithalatçıdan bedelin kısmen veya tamamen sağlanmasıdır. Alıcı Firma Prefinansmanında, peşin ödemede olduğu gibi mal gönderilmeden önce mal bedeli gelmektedir. İthal edilecek mal karşılığı para, önceden ithalatçı tarafından ihraç malının üretim veya tedarik edilmesi için kredi olarak gönderilir; fakat ihracatın yapılması anında mal bedeli haline gelir.

Alıcı Firma Prefinansmanı (Purchaser Prefinance)
Alıcı Firma Prefinansmanı, ihracata konu olan ürünün üretiminin finansmanında kullanılmak üzere ithalatçıdan bedelin kısmen veya tamamen sağlanmasıdır. Alıcı Firma Prefinansmanında, peşin ödemede olduğu gibi mal gönderilmeden önce mal bedeli gelmektedir. İthal edilecek mal karşılığı para, önceden ithalatçı tarafından ihraç malının üretim veya tedarik edilmesi için kredi olarak gönderilir; fakat ihracatın yapılması anında mal bedeli haline gelir.

Özel Takas (Special Barter)
Özel Takas, mal ve/veya hizmet ihraç ve ithalinde karşılıklı olarak tarafların yine aynı gerçek veya tüzel kişiler olması halinde, ihraca ve ithale konu olan malların bedellerinin herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın, kısmen veya tamamen birbirleriyle takas edilebilmesi olarak tanımlamıştır.

Bağlı Muamele (Dependent Transaction)
Dış Ticarette, ihracata konu malların, hizmetlerin ve teknolojilerin bedellerinin dış ticarette taraf olan ülkeler ve firmalar arasında yapılan anlaşmaya istinaden para yerine geçen diğer mal, hizmet ve teknoloji ithalatıyla karşılanması ve aradaki artı ya da eksi farkların döviz transferleri ile kapatılmasıdır.

Nasıl ithalatçı olunur?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir.

İthalatçı Belgesine gerek duyulmamaktadır.

Özel anlaşmalara dayanan malların, kitap ve diğer yayınların ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakip, İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ödenmesi gerekir

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; İthalat yapmak isteyen firmaların “ithalat gümrükleme hizmet sunmakta, danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nasıl ihracatçı olunur?

06.06.2006 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin (e) fıkrasında; İhracatçı: “İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre; vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilin.de kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın ihracatçı birliğe üye olmalı halinde “ihracatçı” sıfatını alırlar.

Birliklerden birine üye olan ihracatçı (Vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler) diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; İhracat yapmak isteyen firmaların “İhracatçı birlik üyelik” işlemlerini ücretsiz olarak hizmet sunmakta, firmalara “İhracatçı” sıfatı kazandırmaktadır.

Üyelik sırasında istenen belgeler;
1- Üyelik Formu*
2- Taahhütname*
3- Vergi mükellefiyet yazısı. (İlgili vergi dairesi tasdikli – Fotokopisi) *Gerçek Kişiler için (TC. Kimlik Numarasının yer aldığı)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İmza Sirküleri (Fotokopisi)
5- a) Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
b) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!